Lige syd for Hanstholm by ligger Hanstholm Vildtreservat, der udgør Danmarks største sammenhængende fredede naturområde med et areal på ca. 65km². Terrænet består af udstrakte klitheder med småsøer og lyngklædte klitter så langt øjet rækker. Man finder også områder med bjergfyr, der er blevet plantet som et led i bekæmpelsen af den evige sandflugt. I øst og i syd finder man henholdsvis Tved Plantage og Vilsbøl Plantage samt søerne Nors Sø og Vandet Sø. Nors Å løber fra Nors Sø  gennem reservatet og ud i havet.

Staten opkøbte i 1930 store dele af jorden i området, hvor bl.a. jagt blev forbudt. Selve reservatet blev etableret i 1949 og i 2008 blev det til en del af Nationalpark Thy, der udgør Danmarks største nationalpark. Det er i øvrigt klassificeret som Natura 2000-område.

Reservatet har et rigt fugleliv og der lever store bestande af krondyr. Der er begrænset adgang for offentligheden og i de centrale dele af klithederne er al færdsel forbudt. I ynglesæsonen er hele området – undtagen den del der ligger vest for Kystvejen – lukket for offentligheden. Der er dog adgang til Fugletårnet i Sårup i den nordvestlige del af Tved Klitplantage, hvor der er en særlig god udsigt over de indre og lukkede dele af reservatet. Det kan være en god idé at medbringe en god kikkert.

I løbet af marts-april er det muligt at opleve tranerne, når de slår sig ned i reservatet for at yngle og få unger senere på sommeren. Der er også mange trækfugle i løbet af foråret og efteråret. I sensommeren samles krondyrene for senere at blive splittet op i grupper (rudeler) under brunsttiden. Man kan læse mere om reservatet på Nationalpark Thy’s hjemmeside.